Algemene Voorwaarden

Op alle leveringen zijn de Algemene Voorwaarden de FotografenFederatie van toepassing. U kunt deze hier als PDF downloaden of hier lezen.

 

Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie

d.d. 26 mei 2005

 

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aw: Auteurswet 1912

Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10

lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke

met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden

gesteld.

Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet

met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief,

afdruk, duplicaat, polaroid, CD-rom, DVD of memory stick.

Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van

artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

 

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij,

inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of

schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een

overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze

voorwaarden zijn afgeweken.

 

3. Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is

vermeld. De Fotograaf heeft het recht om tot twee werkdagen na

ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te

herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de

prestatie tegen een proportionele prijs.

 

4. Vergoeding

4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door

de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde

vergoeding kan worden gesproken, zal de Fotograaf naar

redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de

Fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt

gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen

vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers,

waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door

collega's van de Fotograaf in rekening gebracht, (ii) hetgeen in

voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld,

(iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen

door fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en

reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het

werk.

4.3 Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft

gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs

noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk

voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

 

5. Factuur en betaling

5.1 De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden

controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na

factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens

relevante redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft

geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen

hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op

reclamatie.

5.2 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na

factuurdatum.

5.3 De Wederpartij verricht de aan de Fotograaf verschuldigde

betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens

verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten,

die hij aan de Fotograaf heeft verstrekt.

5.4 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in

5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim

en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met

2%.

5.5 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort

geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen,

een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle

kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn

rekening.

5.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze

dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande

factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog

niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende

uit welke overeenkomst met de Fotograaf dan ook.

 

6. Controle

6.1 Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van

feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie

van de Wederpartij, heeft de fotograaf na een opgave van de

opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te

controleren door een door de fotograaf aan te wijzen RA/AA

accountant.

6.2 In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2%

afwijkt van de opgave en afrekening van de Wederpartij dan komen

de kosten van de controle volledig voor rekening van de

Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis van

de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na

facturering aan de Fotograaf voldoen.

 

7. Bewijsexemplaar

Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij

terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de

publicatie aan de Fotograaf te doen toekomen.

 

8. Levering

8.1 Beelddragers worden geleverd in het pand waar de Fotograaf

zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het

moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het

moment dat de Beelddragers door de Fotograaf onbeschadigd retour

zijn ontvangen.

8.2 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd

in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen

wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de

Wederpartij.

8.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in

redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld.

8.4 Indien de Fotograaf en de Wederpartij overeenkomen dat de

levertijd wordt vervroegd, heeft de Fotograaf het recht de

oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te

verhogen.

8.5 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een

samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd

indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk

van waarde is.

 

9. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk,

doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de

Fotografische werken schriftelijk aan de Fotograaf te worden

medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn

alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot

onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

 

10. Bezit/eigendom Beelddragers

10.1 Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit

van de Wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het

overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan de

Fotograaf zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze

verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf.

10.2 Indien Fotografische werken als digitaal bestand zijn

aangeleverd, zal de Wederpartij deze onverwijld na het

overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor

hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze

verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf.

10.3 Indien een Beelddrager niet binnen vier weken na de

overeengekomen termijn aan de Fotograaf is geretourneerd, wordt

hij als vermist beschouwd.

10.4 In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager

is de Wederpartij gehouden de schade die de fotograaf hierdoor lijdt

te vergoeden.

10.5 Beelddragers blijven eigendom van de Fotograaf. De

Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit

uitdrukkelijk is overeengekomen.

 

11. Zichtzendingen

11.1 Als zichtzending ter beschikking gestelde Beelddragers die niet

worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen

na ontvangst te worden geretourneerd.

11.2 Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met

Fotografische werken die niet worden gebruikt, dienen door de

Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden gewist

dan wel vernietigd.

11.3 In het geval Beelddragers en/of digitale bestanden met

Fotografische werken langer worden behouden dan de

overeengekomen periode, is de Wederpartij gehouden de schade die

de Fotograaf hierdoor lijdt te vergoeden.

11.4 De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering

van de origineel aan hem verzonden Beelddragers aan de Fotograaf,

maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm

dan ook van de Beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden

met Fotografische werken behouden en ieder zulk duplicaat meteen

(doen) vernietigen.

 

12. Herstelkosten

Indien de codering of andere aanduidingen achterop een

Beelddrager in het beheer van de Wederpartij onleesbaar zijn

geworden of zijn verdwenen, heeft de Fotograaf recht op vergoeding

van de herstelkosten door de Wederpartij. Hetzelfde geldt indien een

diapositief niet voor publicatie in aanmerking is gekomen maar wel

uit zijn omraming is gehaald.

 

13. Opdracht

13.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de

Fotograaf zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische

werken te maken en/of te leveren.

13.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding

door de Wederpartij van de offerte van de Fotograaf. Deze

aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door de Fotograaf aan

de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de

Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de

feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het

uitvoeren van werkzaamheden door de Fotograaf overeenkomstig de

offerte.

13.3 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een

opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen

technisch en creatief inzicht uit te voeren.

13.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke

reden dan ook en hangende de uitvoering van de

opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en

zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte

van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is

ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

13.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de

Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook,

heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding,

verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

13.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Fotograaf

volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie

de Fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst

te komen, inclusief modellen en stylisten.

 

14. Internet

14.1 In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de

Wederpartij ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door haar

op internet afgebeelde Fotografische werk niet groter zijn dan 800

bij 600 pixels.

14.2 De Wederpartij zal van de Fotografische werken geen andere

kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt

noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na

afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de

gebruikte (werk)kopie(ën) van het Fotografische werk wissen dan

wel vernietigen.

14.3 De Wederpartij zal de Fotograaf vrijelijk en kosteloos toegang

verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het

Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale

voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan de Fotograaf

verstrekken.

 

15. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de Fotograaf.

 

16. Licentie

16.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de

Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend

in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de

Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging

en/of de daarop toeziende factuur.

16.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald,

geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig

gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en

wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform

het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.

16.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van

publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden

alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn

opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van

de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

16.4 Indien door de Fotograaf toestemming is gegeven voor

elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het

resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke

goedkeuring.

 

17. Sublicenties

Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om

sublicenties te verlenen aan derden.

 

18. Inbreuk op auteursrecht

18.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is

overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het

auteursrecht van de Fotograaf.

18.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte

van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk

gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van

gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige

geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van

alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke

en buitengerechtelijke kosten).

 

19. Naamsvermelding

19.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt

Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar

het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

19.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf een

vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf

gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te

verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het

recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle

daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

19.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft

verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke

vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam

van de Fotograaf op deze reproducties wordt aangebracht. In het

geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens

gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata - zoals ze

door de Fotograaf tot onderdeel van het digitale bestand zijn

gemaakt - behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens

de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

 

20. Persoonlijkheidsrechten

20.1 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en

openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de

persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1

sub c en d Aw in acht.

20.2 Bij schending van bedoelde persoonlijkheidrechten komt de

Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de

Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig

recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade

(waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte

schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke

kosten).

 

21. Rechten van derden

21.1 De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is

met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen

van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden.

De Wederpartij vrijwaart de Fotograaf van alle aanspraken te dier

zake.

21.2 De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het

opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

22. Aansprakelijkheid Fotograaf

De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de

Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet

aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen.

De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het

factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een

verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering

feitelijk uitgekeerde somma.

 

23. Faillissement/surséance

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de

overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement

of surséance van betaling van de andere partij. In geval van

faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de

verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd

met de redelijkheid en billijkheid zijn.

 

24. Rechts- en forumkeuze

24.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van

toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

24.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG)

is uitgesloten.

24.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze

Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de

Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de

bevoegde rechter in Nederland.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank

Amsterdam onder nummer [78/2005].